Select Page

School Health Services

COVID-19 Information

Overview

Below is information regarding COVID-19 from the Wisconsin Department of Health Services, along with School District of La Crosse information.  Please feel free to contact your school with any questions.

School District of La Crosse - When Should I Stay Home

COVID-19 Testing Program

Close Contact Algorithm

Close Contact with Someone (English)

Cov kauj Raum Txuas Mus Ntxiv: Kev nyob zenrog cov neeg uas muaj Tus Kab Mob Khaus COVID-19

Las próximas medidas: contactos cercanos con alguien con COVID-19

What To Do If You Are Sick (English)

10 yam uas koj muaj peev xwm ua tau txhawm rau tswj xyuas koj cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) nyob rau tom vaj tsev

Si está enfermo, prevenga la propagación del COVID-19

Waiting for COVID Test Results (English)

Cov Kauj Ruam Txuas Mus: Thaum lub sij hawm koj tos cov txiaj ntsim kuaj COVID‐19

Las próximas medidas: mientras esperas los resultados de su prueba de COVID‐19

After Diagnosis of COVID-19 (English)

Cov kauj Raum Txuas Mus Ntxiv: tom qab koj kuaj pom muaj COVID-19

Pasos a seguir: después de que se le diagnostique COVID-19

Negative COVID-19 Test Result (English)

Kev Ntsuas Tsis Pom Muaj Mob COVID-19: Nws txhais li cas?

Resultados negativos de la prueba COVID-19: ¿Qué significa?